1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Dalmatínske produkty, a. s., so sídlom Podnikateľská 2, 040 17 Košice, IČO: 46 246 703, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. /V (ďalej len „Predávajúci“) (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 1. Spracúvanie osobných údajov za účelom:
 2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorú s Vami ako kupujúcim uzatvára prostredníctvom internetového obchodu www.dalmatinske.com  Spoločnosť získava osobné údaje priamo od doktnutej osoby. Spoločnosť spracúva nasledovné osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce: mena, priezviska, adresy bydliska, telefonického čísla a e-mailovej adresy.

 1. Poskytnutie marketingových informácii dotknutým osobám

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytnutia marketingových informácii o novinkách a projektoch, ktoré Spoločnosť pripravuje. Spoločnosť za týmto účelom spracúva meno, priezvisko, email a tel. číslo dotknutej osoby.

 1. Spracúvanie osobných údajov na právnom základe:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade účelu a) Uzatvorenie kúpnej zmluvy, článok 6 bod. 1 písm. b) Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), v prípade b) Poskytnutie marketingových informácii dotknutým osobám Článok 6 bod 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou je v prípade a) Uzatvorenia kúpnej zmluvy, nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, v prípade b) Poskytnutia marketingových informácii dotknutým osobám, vykonávané na základe vyjadrenia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na konkrétny účel (marketing).

 1. Príjemcami Vašich osobných údajov sú:

Spoločnosť, ktorá spracúva Vaše osobné údaje, ako údaje dotknutej osoby, ich poskytuje tretej osobe: spoločnosť Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 63270/B („Websupport“) a v prípade potreby orgánom činným v trestnom konaní, alebo iným verejným orgánom z titulu verejnej moci a iným sprostredkovateľom výlučne za úspešným vykonaním Vami objednanej služby. Spoločnosť Vaše osobné údaje neposkytuje tretím krajinám, alebo medzinárodným organizáciám a v prípade, ak by tak učinila, vopred by Vás o tom informovala.

 1. Doba úschovy osobných údajov:

Spoločnosť uschováva Vaše osobné údaje v prípade a) Uzatvorenia kúpnej zmluvy, v prípade b) Poskytnutie marketingových informácii dotknutým osobám, po dobu 10 rokov. V prípade ak dotknutá osoba požiada Spoločnosť o vymazanie osobných údajov, Spoločnosť tak urobí bezodkladne.

 1. Vaše osobné údaje sú chránené:

Spoločnosť sa snaží chrániť Vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a vykonáva všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vaše osobné údaje ochránila. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze Websuportu . Databázu, Websupport chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Spoločnosť má s Websupport uzatvorenú osobitnú sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle Nariadenia GDPR.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má voči Spoločnosti ako prevádzkovateľovi právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom, 2. na opravu osobných údajov, 3. na vymazanie osobných údajov, 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 5. na prenosnosť osobných údajov a 6. namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa / Spoločnosti:

Kontaktné údaje na Spoločnosť / prevádzkovateľa sú nasledovné:

Sídlo prevádzkovateľa:                                 Podnikateľská 2, 040 17 Košice

Email prevádzkovateľa:                                 info@dalmatinske.com

Webová adresa:                                             https://www.dalmatinske.com/

Tel. číslo:                                                         +421 905 355 483

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla Spoločnosti s uvedením mena a priezviska dotknutej osoby,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 3. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.