(„Reklamačný poriadok“)

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Dalmatínske produkty, a. s., so sídlom Podnikateľská 2, 040 17 Košice, IČO: 46 246 703, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. /V (ďalej len „Predávajúci“) týmto Reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „Reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 1. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 1. Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho https://www.dalmatinske.com/ (ďalej len „Internetový obchod“). Predávajúci má v Internetovom obchode zverejnené všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou zo dňa XX.2020 (ďalej len „VOP“). Kupujúci súhlasom s VOP uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu. (ďalej len „Kúpna zmluva“). Uzavretím Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, sa stáva tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami Predávajúceho a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

Zodpovednosť za vady predaného produktu

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri prevzatí Kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 1. Ak má tovar (potraviny, nealkoholické výrobky) na obale vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach, musí Kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby, alebo minimálnej trvanlivosti u Predávajúceho. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí objednávky Kupujúcim, inak práva zaniknú (§ 626 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 1. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 1. Ak Predávajúci pri kúpe produktu ponúka Kupujúcemu k predanému produktu bezplatne ďalší produkt ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným produktom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka).

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

 1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu prostredníctvom kontaktovania Predávajúceho na adrese Podnikateľská 2, 040 17 Košice, alebo emailom: info@dalmatinske.com ak sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 1. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu produktu, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si Kupujúci uplatňuje rovnako prostredníctvom kontaktu vyššie.
 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie zaslať Kupujúcemu potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy. V prípade, že sa Kupujúci informuje na spôsob vybavenia reklamácie:
 • pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je Predávajúci oprávnený informovať Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie; v prípade
 • po uplynutí 30 dňovej lehoty, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas; Predávajúci vždy poskytne Kupujúcemu potrebnú súčinnosť k tomu, aby jeho reklamácia, vybavovaná priamo u Predávajúceho, bola vybavená k spokojnosti Kupujúceho riadne a včas.
 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Ako doplnkové oznámenie k písomnému dokladu môže Predávajúci zaslať Kupujúcemu SMS správu obsahujúcu informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní, prípadne e-mailom, ak ho má k dispozícii.

Všeobecné podmienky reklamácie

 1. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný:
 1. Predložiť doklad o kúpe (faktúru), prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že produkt bol kúpený prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho.
 1. Poskytnúť pravdivé informácie pri zasielaní reklamačného listu Predávajúcemu na adresu sídla, alebo prostredníctvom emailu.
 1. Zaslať fotku produktu spoločne s fotkou zaznamenanej vady na produkte.

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. V prípade ak si Kupujúci uplatní nárok z vád včas a ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má Kupujúci právo na výmenu produktu alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a produktu) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 1. Kupujúci má právo na výmenu produktu alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave produktu riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 1. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od Kúpnej zmluvy).
 1. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu produktu, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 1. Vady potravín, sa vždy považujú za neodstrániteľné.
 1. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré Kupujúci pri prevzatí tovaru neupozornil Predávajúceho alebo prepravcu.
 1. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
 1. Ak má Kupujúci právo na výmenu produktu alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.
 1. Ak sú s produktom poskytované darčeky (vrátane produktu dodaného v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie Kupujúcemu prezentované ako darček k produktu, ktorý Kupujúci môže vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu), Kupujúci je povinný spolu s vráteným produktom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným produktom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.
 1. Reklamácia produktu nemá odkladný účinok na splatnosť kúpnej ceny.
 1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 1. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal produkt už v čase prevzatia produktu.
 1. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
 1. uplynutím záručnej doby produktu,
 2. mechanickým poškodením produktu spôsobeným Kupujúcim,
 3. uskladnením produktu v nevhodných podmienkach,
 4. neoznámením zjavných vád pri prevzatí produktu,
 5. nepredložením dokladu o zaplatení (faktúra), dodacieho listu alebo záručného listu, alebo dokumentácie produktu, ak boli Kupujúcemu dodané spolu s produktom,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,
 7. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. poškodením produktu neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s

podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,

Alternatívne riešenie sporu

 1. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.